jaarverslagen 2013 -2014 – 2015

Jaarverslag  2013

Doelstelling

De Voedselbank Lemsterland is als stichting opgericht in 2008 en heeft als doel verspilling van goed voedsel te voorkomen door dit in te zamelen en te verstrekken aan personen die, volgens landelijk vastgestelde normen, een minimum aan besteedbaar inkomen hebben.

Werkwijze

De Voedselbank Lemsterland is lid van de Samenwerkende Voedselbanken in Friesland ( SSVF)  en is in 2013 ook rechtstreeks lid geworden van Voedselbanken Nederland. Hiermee wordt bereikt dat onze voedselbank niet alleen afhankelijk is van plaatselijk ingezameld voedsel maar ook in het distributiesysteem van het regionale en landelijk ingezamelde voedsel is opgenomen. In de praktijk komt het er op neer dat ongeveer 50% van de inhoud van de pakketten plaatselijk wordt aangeleverd. Om in de pakketten ook gezond aan te kunnen bieden wordt er beperkt fruit in gekocht. De plaatselijke acties van de kerken en scholen uit Lemsterland om houdbaar voedsel in te zamelen, vormen een welkome aanvulling van de pakketten, vooral op die momenten dat er minder aanvoer is.

Er vindt éénmaal per 2 weken een uitgifte plaats. Ons gebied is de gemeente Lemsterland en de kop van de NOP behorend bij Rutten.

De voedselbank werkt zelfstandig en neemt onafhankelijk van andere hulpverlenende instanties beslissingen die niet met anderen worden gedeeld.

Alle werkzaamheden, zowel landelijk, regionaal als plaatselijk worden gedaan door vrijwilligers.

Algemeen.

In 2013 is de voedselbank zowel in regionale als landelijke dagbladen regelmatig in het nieuws. Een grotere naamsbekendheid is goed voor zowel nieuwe klanten als de acquisitie van voedsel. Wij bereiken de doelgroep zo goed mogelijk door gefrankeerde aanmeldingsformulieren bij het zorgplein ( Antoniusziekenhuis) beschikbaar te hebben. Bij de artsen en hulpverleningspraktijken liggen folders over de voedselbank en de procedure voor aanmelding. De dorpskranten nemen regelmatig stukjes op over de voedselbank. In december is onze website www.voedselbanklemsterland.nl de lucht ingegaan. Het E mail adres is info@voedselbanklemsterland.nl.

Bestuur.

In het afgelopen jaar hebben beide oprichters Letta Kingma en Jane Verschoor, afscheid genomen van het bestuur. De Voedselbank is hen veel dank verschuldigd voor alle pioniersarbeid die zij hebben verricht. Jaap Slump en Griet van Dijk hebben hun taak overgenomen.

De taakverdeling binnen het bestuur is nu als volgt :

Truus van Kaam, voorzitter.

Jo Bosma , secretaris/penningmeester, contactpersoon regio SSVF.

Riek van der Vlugt, vrijwilligers en roosterindeling

Griet van Dijk, intake en contactpersoon diaconiën

Jaap Slump, acquisitie en inkoop.

 

Cijfers.

Het aantal uit te geven pakketten varieerde van 42 tot 54 op uitgiftedatum. Totaal zijn er in 2013 door onze voedselbank 1.254 pakketten verstrekt. In Friesland waren dat er, met uitzondering van Leeuwarden en Harlingen, 26.998 pakketten. Voedselbank Lemsterland is aangesloten bij de stichting Jarige Job. Deze stichting verstrekt ons verjaardagpakketten voor kinderen van onze klanten tussen de 4 en 12 jaar oud.( 2013 24 pakketten) In een aparte Sinterklaas kinder-actie zijn 25 cadeautjes uitgereikt.

Er zijn 25 vrijwilligers betrokken bij onze voedselbank. De taken zijn verdeeld in intake, acquisitie, uitdeling en bestuur.

In het jaar 2013 heeft onze voedselbank aan giften ruim 3300 euro ontvangen. De gemeente Lemsterland verleende een subsidie van 500 euro. Uit een donatie van de Postcode Loterij aan Voedselbanken Nederland heeft Voedselbank Lemsterland 1000,– euro ontvangen. Door deze ruime giften van diaconiën, parochie en particulieren en de éénmalige bijdrage van de Postcode Loterij kon het jaar 2013 met een positief saldo van 800 euro worden afgesloten.

Dank

Voedselbank Lemsterland is een initiatief dat alleen kan werken als er mensen bereid zijn de doelstelling te ondersteunen. In 2013 is weer gebleken dat dat er vele zijn. Zonder onze leveranciers, inzamelaars, diaconieën, vrijwilligers en particulieren die een handje helpen, zou een goede uitgifte niet mogelijk zijn.

Voedselbank Lemsterland is hen allen zeer erkentelijk voor die bereidwilligheid.

Ook in 2014 hopen wij weer een beroep te kunnen doen op die onmisbare medewerking.

Financiën  (beknopt overzicht): van 2011,2012 en 2013
bedragen in €

                           2011       2012         2013  

Uitgaven        3839        2943         4053

Inkomsten    4811       2864         4842

Reserves        6881       6314         7750

—————————————————————————————————————–

Jaarverslag 2014

Doelstelling

De Voedselbank Lemsterland is als stichting opgericht in 2008 en heeft als doel verspilling van goed voedsel te voorkomen door dit in te zamelen en te verstrekken aan personen die, volgens landelijk vastgestelde normen, een minimum aan besteedbaar inkomen hebben.

Werkwijze

De Voedselbank Lemsterland is lid van de Samenwerkende Voedselbanken in Friesland ( SSVF) en is in 2013 ook rechtstreeks lid geworden van Voedselbanken Nederland. Hiermee wordt bereikt dat onze voedselbank niet alleen afhankelijk is van plaatselijk ingezameld voedsel maar ook in het distributiesysteem van het regionale en landelijk ingezamelde voedsel is opgenomen. In de praktijk komt het er op neer dat ongeveer 25% van de inhoud van de pakketten plaatselijk wordt aangeleverd. De plaatselijke acties van de kerken en scholen uit Lemsterland om houdbaar voedsel in te zamelen, vormen een welkome aanvulling van de pakketten, vooral op die momenten dat er minder aanvoer is.
Er vindt éénmaal per 2 weken een uitgifte plaats. Ons gebied is de gemeente Lemsterland en de kop van de NOP behorend bij Rutten.
De voedselbank werkt zelfstandig en neemt onafhankelijk van andere hulpverlenende instanties beslissingen die niet met anderen worden gedeeld.
Alle werkzaamheden, zowel landelijk, regionaal als plaatselijk worden gedaan door vrijwilligers.

Algemeen

In 2014 is de voedselbank zowel in regionale als landelijke dagbladen regelmatig in het nieuws. Een grotere naamsbekendheid is goed voor zowel nieuwe klanten als de acquisitie van voedsel. Wij bereiken de doelgroep zo goed mogelijk door gefrankeerde aanmeldingsformulieren bij het zorgplein ( Antoniusziekenhuis) beschikbaar te hebben. Bij de artsen en hulpverleningspraktijken liggen folders over de voedselbank en de procedure voor aanmelding. De dorpskranten nemen regelmatig stukjes op over de voedselbank. In december is onze website www.voedselbanklemsterland.nl de lucht ingegaan. Het E mail adres is info@voedselbanklemsterland.nl.

Bestuur

De taakverdeling binnen het bestuur is als volgt:
Truus van Kaam, voorzitter.
Jo Bosma , secretaris/penningmeester, contactpersoon regio SSVF.
Riek van der Vlugt, vrijwilligers en roosterindeling
Griet van Dijk, intake en contactpersoon diaconiën
Jaap Slump, acquisitie en inkoop.

Cijfers

Op 31 december 2014 waren er 57 volwassenen en 44 kinderen die gebruik maakten van de voedselpakketten van de voedselbank. Totaal zijn er in 2014 door onze voedselbank 1338 pakketten verstrekt. Voedselbank Lemsterland is aangesloten bij de stichting Jarige Job. Deze stichting verstrekt ons verjaardagpakketten voor kinderen van onze klanten tussen de 4 en 12 jaar oud. In een aparte Sinterklaas kinder-actie zijn 25 cadeautjes uitgereikt.
Er zijn 25 vrijwilligers betrokken bij onze voedselbank. De taken zijn verdeeld in intake, acquisitie, uitdeling en bestuur.

Jaarrekening 2014

Inkomsten Uitgaven
Giften 3419,96 SSVF 2676,00
Bijdrage VB Nederland 1800,00 website,postbus,drukwerk 537,51
Subsidie Gemeente 500,00 Bankkosten 136,15
Inkoop 413,63
Totaal 5719,96 3763,29

Toelichting

Door de bijdrage van de postcodeloterij aan VB Nederland hebben alle voedselbanken in 2014 een ruime financiële ondersteuning ontvangen. Zonder die bijdrage, waarbij het onzeker is of die over 2015 opnieuw wordt overgemaakt, kan onze voedselbank met de giften en subsidie rond komen. Het saldo zal worden toegevoegd aan de reserve.

Dank

Voedselbank Lemsterland is een initiatief dat alleen kan werken als er mensen bereid zijn de doelstelling te ondersteunen. In 2014 is weer gebleken dat er vele zijn. Zonder onze leveranciers, inzamelaars, diaconieën, vrijwilligers en particulieren die een handje helpen, zou een goede uitgifte niet mogelijk zijn.
Voedselbank Lemsterland is hen allen zeer erkentelijk voor die bereidwilligheid.
Ook in 2015 hopen wij weer een beroep te kunnen doen op die onmisbare medewerking.

 

—————————————————————————————————————–

Jaarverslag 2015

Cijfers

Op 31 december 2015 waren er 86 volwassenen en 56 kinderen die gebruik maakten van de voedselpakketten van de voedselbank.  Voedselbank Lemsterland is aangesloten bij de stichting Jarige Job. Deze stichting verstrekt ons verjaardagpakketten voor kinderen van onze klanten tussen de 4 en 12 jaar oud. In een aparte Sinterklaas kinder-actie zijn 25 cadeautjes uitgereikt.
Er zijn 22 vrijwilligers betrokken bij onze voedselbank. De taken zijn verdeeld in intake, acquisitie, uitdeling en bestuur.

Jaarrekening 2015

Inkomsten Uitgaven
Giften 4115,97 SSVF 2644,20
Bijdrage VB Nederland 1000,00 website,postbus,drukwerk 344,76
Subsidie Gemeente 500,00 Bankkosten 164,70
 Teruggave bankkosten 5,00 Inkoop 578,64
Totaal 5620,97 3732,30

Toelichting

Vooral door de bijdragen van Kerken, scholen en particulieren is onze financiële situatie op peil gebleven. Zonder deze bijdragen kan voedselbank Lemsterland niet rond komen. De subsidie van VB Nederland is omlaag gegaan van € 1800 (2014) naar € 1000 (2015). Extra inkomsten van giften kan de voedselbank goed gebruiken om de groei van het aantal cliënten van 42 (begin dit jaar ) naar 60 (eind dit jaar) op te vangen. Hierdoor zal de bijdrage aan de SSVF voor 2016 veel hoger gaan uitvallen.

Inzamelacties levensmiddelen

Op zaterdag 8 maart 2015. heeft de Lions club Tussen Mar en Klif in de vestiging van Jumbo in Lemmer levensmiddelen ingezameld voor de Voedselbank Lemsterland. Deze actie was er op gericht om de klanten van de voedselbank nog beter van levensmiddelen te kunnen voorzien. Er is een lijst opgesteld van houdbare producten welke klanten in de winkel kunnen inslaan en na afrekenen aan de kassa weer inleveren voor de voedselbank. Samen met minder houdbare producten die worden afgeleverd op de dag van uitgifte, één maal per 14 dagen, kan op deze wijze verspilling van voedsel worden voorkomen en met de aanvulling van bijvoorbeeld koffie,suiker en meelproducten een totaal pakket worden samengesteld waar de klanten van de voedselbank mee thuis kunnen komen

Ook de inzamelactie van Omrop Fryslân in december 2015  ; “Samen voor de Voedselbank” in Fryslân is zeer geslaagd met een opbrengst van ongeveer 122.500 euro aan producten. Deze ingezamelde producten worden verdeeld over de voedselbanken in Fryslân.

Dank

Voedselbank Lemsterland is een initiatief dat alleen kan werken als er mensen bereid zijn de doelstelling te ondersteunen. In 2015 is weer gebleken dat er vele zijn. Zonder onze leveranciers, inzamelaars, diaconieën, vrijwilligers en particulieren die een handje helpen, zou een goede uitgifte niet mogelijk zijn.
Voedselbank Lemsterland is hen allen zeer erkentelijk voor die bereidwilligheid.
Ook in 2016 hopen wij weer een beroep te kunnen doen op die onmisbare medewerking.

Overleden

Op 21 september 2015 is ons bestuurslid Jo Bosma na een periode van ziekte overleden. Hij was actief vanaf de oprichting van onze voedselbank  in 2008. De laatste jaren was hij secretaris, penningmeester en webmaster.