Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2021

Cijfers en Feiten

Op 31 december 2021 maakten 29 gezinnen (41 volwassenen en 30 kinderen (t/m. 17 jaar) gebruik van de voedselpakketten van onze voedselbank. Onze 24 vrijwilligers hebben als taken: intake, transport, voedselveiligheid, uitdeling en bestuur. Elk jaar plannen wij 2vrijwilligersbijeenkomsten, waarvan er medio dit jaar slechts 1 kon doorgaan.

Algemeen

Ook in dit moeilijke “corona” jaar werden wij ondersteund door plaatselijke supermarkten, winkels , inzamelacties via scholen, kerken en door
lokale initiatieven.
Als lid van het de stichting RDC voedselbanken Fryslân staan wij in nauw contact met de regionale voedselbanken. Overschotten of tekorten aan producten kunnen dan gemakkelijk worden herverdeeld of opgevangen door de aangesloten voedselbanken.
Hoe te handelen met betrekking tot “Corona” was ook dit jaar een speerpunt.
De vergaderingen van ons Regionaal Overleg Platform (van alle 19 aangesloten Voedselbanken in Friesland) vonden net als vorig jaar digitaal plaats. Wij hebben dit jaar twee maal een audit gehad i.v.m. de beoordeling voedselveiligheid. Hiervoor zijn wij geslaagd met een ruime voldoende. Wij moeten namelijk net als o.a. supermarkten aan
dezelfde strenge voedselveiligheids- en hygiëne voorschriften voldoen. Daartoe hebben wij RVS tafels aangeschaft voor het uitdelen van (verpakte) vleesproducten en het verdelen van AGF producten. Deze producten worden zoveel mogelijk uitgedeeld in papieren zakken, dus afbreekbaar.

Covid-19

Ook dit jaar hebben een aantal vrijwilligers hun activiteiten wegens de 2-de corona golf in het voorjaar tijdelijk moeten opschorten. Veel vrijwilligers behoren tot de kwetsbare groep van 70+. De uitdeling van de voedselproducten vindt sinds de corona uitbraak van vorig jaar plaats op afspraak. Door verdeling in “blokken” kan worden voorkomen dat het aantal wachtende cliënten (buiten) zoveel mogelijk wordt beperkt; cliënten en vrijwilligers blijven zo beschermd wanneer de cliënten de voedselpakketten buiten op gereedstaande tafels ophalen. Tijdens de uitdelingen op vrijdagochtend waren de weergoden ons dit jaar welgezind, het was op een uitzondering na droog weer. Wij zijn dit jaar via het
RDC Fryslân en andere instellingen voorzien van mondkapjes en corona zelftests. De verstrekte mondkapjes konden de cliënten ook gebruiken wanneer zij de voedselpakketten kwamen ophaalden. Tijdens de bevoorrading en uitdeling werden de geldende RIVM voorschriften in acht genomen, zoals 1,5 m. afstand houden, mondkapjes, handen desinfecteren etc. Na de uitdeling wordt gereinigd en ontsmet volgens de corona
voorschriften van Voedselbanken Nederland ( o.a. deurkrukken). Wij hopen dat de OmiKron variant van het corona virus de eindfase inluidt van
de al bijna 2 jaar durende pandemie!.

Jaarrekening 2021

BATEN LASTEN
Diverse giften                            5591 Huur/energie/ inrichting 4835
Bijdrage VBN + Missie 538 4060 Bijdrage Regionaal Distributiecentrum (RDC) 1175
Subsidie DFM 1340 Website/Bankkosten/Telefoon 335
 Restitutie Energie kosten 232 Div. onkosten 2387
TOTAAL 11233   8732  

Toelichting

Door de extra financiële bijdragen van Stichtingen, Kerken en particulieren is onze financiële situatie gezond gebleven, zo kunnen wij onze activiteiten ook de volgende jaren voortzetten.

Voor de balans 2021 zie link:

Balans 2021 St. Voedselbank Lemsterland