jaarverslag 2014

Doelstelling

De Voedselbank Lemsterland is als stichting opgericht in 2008 en heeft als doel verspilling van goed voedsel te voorkomen door dit in te zamelen en te verstrekken aan personen die, volgens landelijk vastgestelde normen, een minimum aan besteedbaar inkomen hebben.

Werkwijze

De Voedselbank Lemsterland is lid van de Samenwerkende Voedselbanken in Friesland ( SSVF) en is in 2013 ook rechtstreeks lid geworden van Voedselbanken Nederland. Hiermee wordt bereikt dat onze voedselbank niet alleen afhankelijk is van plaatselijk ingezameld voedsel maar ook in het distributiesysteem van het regionale en landelijk ingezamelde voedsel is opgenomen. In de praktijk komt het er op neer dat ongeveer 25% van de inhoud van de pakketten plaatselijk wordt aangeleverd. De plaatselijke acties van de kerken en scholen uit Lemsterland om houdbaar voedsel in te zamelen, vormen een welkome aanvulling van de pakketten, vooral op die momenten dat er minder aanvoer is.
Er vindt éénmaal per 2 weken een uitgifte plaats. Ons gebied is de gemeente Lemsterland en de kop van de NOP behorend bij Rutten.
De voedselbank werkt zelfstandig en neemt onafhankelijk van andere hulpverlenende instanties beslissingen die niet met anderen worden gedeeld.
Alle werkzaamheden, zowel landelijk, regionaal als plaatselijk worden gedaan door vrijwilligers.

Algemeen

In 2014 is de voedselbank zowel in regionale als landelijke dagbladen regelmatig in het nieuws. Een grotere naamsbekendheid is goed voor zowel nieuwe klanten als de acquisitie van voedsel. Wij bereiken de doelgroep zo goed mogelijk door gefrankeerde aanmeldingsformulieren bij het zorgplein ( Antoniusziekenhuis) beschikbaar te hebben. Bij de artsen en hulpverleningspraktijken liggen folders over de voedselbank en de procedure voor aanmelding. De dorpskranten nemen regelmatig stukjes op over de voedselbank. In december is onze website www.voedselbanklemsterland.nl de lucht ingegaan. Het E mail adres is info@voedselbanklemsterland.nl.

Bestuur

De taakverdeling binnen het bestuur is als volgt:
Truus van Kaam, voorzitter.
Jo Bosma , secretaris/penningmeester, contactpersoon regio SSVF.
Riek van der Vlugt, vrijwilligers en roosterindeling
Griet van Dijk, intake en contactpersoon diaconiën
Jaap Slump, acquisitie en inkoop.

Cijfers

Op 31 december 2014 waren er 57 volwassenen en 44 kinderen die gebruik maakten van de voedselpakketten van de voedselbank. Totaal zijn er in 2014 door onze voedselbank 1338 pakketten verstrekt. Voedselbank Lemsterland is aangesloten bij de stichting Jarige Job. Deze stichting verstrekt ons verjaardagpakketten voor kinderen van onze klanten tussen de 4 en 12 jaar oud. In een aparte Sinterklaas kinder-actie zijn 25 cadeautjes uitgereikt.
Er zijn 25 vrijwilligers betrokken bij onze voedselbank. De taken zijn verdeeld in intake, acquisitie, uitdeling en bestuur.

Jaarrekening 2014

Inkomsten Uitgaven
Giften 3419,96 SSVF 2676,00
Bijdrage VB Nederland 1800,00 website,postbus,drukwerk 537,51
Subsidie Gemeente 500,00 Bankkosten 136,15
  Inkoop 413,63
Totaal 5719,96   3763,29

Toelichting

Door de bijdrage van de postcodeloterij aan VB Nederland hebben alle voedselbanken in 2014 een ruime financiële ondersteuning ontvangen. Zonder die bijdrage, waarbij het onzeker is of die over 2015 opnieuw wordt overgemaakt, kan onze voedselbank met de giften en subsidie rond komen. Het saldo zal worden toegevoegd aan de reserve.

Dank

Voedselbank Lemsterland is een initiatief dat alleen kan werken als er mensen bereid zijn de doelstelling te ondersteunen. In 2014 is weer gebleken dat er vele zijn. Zonder onze leveranciers, inzamelaars, diaconieën, vrijwilligers en particulieren die een handje helpen, zou een goede uitgifte niet mogelijk zijn.
Voedselbank Lemsterland is hen allen zeer erkentelijk voor die bereidwilligheid.
Ook in 2015 hopen wij weer een beroep te kunnen doen op die onmisbare medewerking.