Algemeen

Doelstelling

De Voedselbank Lemsterland is als stichting opgericht in 2008 en heeft als doel verspilling van goed voedsel te voorkomen door dit in te zamelen en te verstrekken aan personen die, volgens landelijk vastgestelde normen, een minimum aan besteedbaar inkomen hebben.

Werkwijze

De Voedselbank Lemsterland is lid van de Samenwerkende Voedselbanken in Friesland ( SSVF) en is in 2013 ook rechtstreeks lid geworden van Voedselbanken Nederland. Hiermee wordt bereikt dat onze voedselbank niet alleen afhankelijk is van plaatselijk ingezameld voedsel maar ook in het distributiesysteem van het regionale en landelijk ingezamelde voedsel is opgenomen. In de praktijk komt het er op neer dat ongeveer 25% van de inhoud van de pakketten plaatselijk wordt aangeleverd. De plaatselijke acties van de kerken en scholen uit Lemsterland om houdbaar voedsel in te zamelen, vormen een welkome aanvulling van de pakketten, vooral op die momenten dat er minder aanvoer is.
Er vindt éénmaal per 2 weken een uitgifte plaats. Ons gebied is de gemeente Lemsterland en de kop van de NOP behorend bij Rutten.
De voedselbank werkt zelfstandig en neemt onafhankelijk van andere hulpverlenende instanties beslissingen die niet met anderen worden gedeeld.
Alle werkzaamheden, zowel landelijk, regionaal als plaatselijk worden gedaan door vrijwilligers.

Kontact

In 2016 is de voedselbank zowel in regionale als landelijke dagbladen regelmatig in het nieuws. Een grotere naamsbekendheid is goed voor zowel nieuwe klanten als de acquisitie van voedsel. Wij bereiken de doelgroep zo goed mogelijk door gefrankeerde aanmeldingsformulieren bij de
Mediq Apotheek De Waag
Nieuwburen 24
8531EH te Lemmer
beschikbaar te hebben. Bij de artsen en hulpverleningspraktijken liggen folders over de voedselbank en de procedure voor aanmelding. De dorpskranten nemen regelmatig stukjes op over de voedselbank. In december is onze website www.voedselbanklemsterland.nl de lucht ingegaan. Het E mail adres is info@voedselbanklemsterland.nl.

Bestuur

De taakverdeling binnen het bestuur is als volgt:
Daniëlle Raab, voorzitter.
Wim de Koning , secretaris, penningmeester en webmaster.
Riek van der Vlugt, roosterindeling vrijwilligers, contactpersoon regio SSVF.
Griet van Dijk, intake en contactpersoon diaconiën
Jaap Slump, acquisitie en inkoop.